تماس با دبیرخانه

نشانی دبیرخانه :

مشهد - بلوار فکوری، فکوری 17 و 19، ساختمان پزشکان فکوری، واحد5
دبیرخانه همایش

 

تلفن تماس : 38234735-051
ساعات تماس 14:00-08:00 همه روزه بجز ایام تعطیل

تماس و پیامک در همه ساعات:
09354676004

نکات مهم در مورد پاسخگویی به شما عزیزان:
لطفا با شماره تلفن ثابت دبیرخانه ، فقط در ساعات ذکر شده تماس بگیرید.

Info@asaconf.ir

محورهای کنفرانس

محورهاي اصلي همايش
 
 " كشاورزي در توسعه پايدار
" نقش دام و دامپروري در رونق اقتصادي
" منابع طبيعي و محيط زيست در بستر توسعه پايدار
" جايگاه گياهان دارويي در اقتصاد
" هوشمندسازي روستايي
و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه ها ...
 
 -------------------------------------------------------------
 
محورهاي فرعي كشاورزي در توسعه پايدار
نقش كشاورزي مكانيزه درتوسعه پايدار
اهميت مكانيزاسيون كشاورزي درافزايش توليدات غذايي
بررسي توليدمحصولات استراتژيك مثل گندم ودانه هاي روغني
بررسي ايجاد بازارمشترك محصولات كشاورزي
نقش صنايع تبديلي كشاورزي وكارآفريني واشتغالزايي آن
رابطه توسعه كشاورزي باتوسعه روستايي
مديريت روستايي ونقش آن درتوسعه كشاورزي
تعاوني وتشكلها ونقش آنها دررونق اقتصادكشاورزي
بررسي خريد تضميني محصولات ونقش ان درافزايش توليدات كشاورزي
بررسي بسته حمايتي خريدتضميني ازسوي دولت وبخش خصوصي
يافته هاي نوين كشاورزي وراهكارانتقال به زارعين
اموزش وترويج ونقش آن درتوسعه كشاورزي
خشكسالي وتغييراقليم ونقش آن درچشم انداز كشاورزي
مديريت آب درتوسعه كشاورزي
بررسي الگوهاي مناسب كاشت دركشاورزي جهت مصرف بهينه آب
هوشمندسازي مزارع توليدمحصولات كشاورزي
راهكارهاي افزايش بهره وري دركشاورزي
بررسي جايگاه پژوهش وتحقيق دركشاورزي
بررسي روابط اقتصادكشاورزي باچارچوب اقتصادمقاومتي
وضعيت كشاورزي كشورهاي مسلمان
نقش وجايگاه توليدات كشاورزي كشورهاي اسلامي دراقتصادمنطقه
امنيت ونقش ان درتوسعه كشاورزي كشورهاي اسلامي
چشم انداز آينده كشاورزي كشورهاي اسلامي
راهكارهاي آسان سازي مبادلات محصولات كشاورزي
جغرافياي كشاورزي كشورهاي مسلمان درسالهاي اخير
توليد نهاده هاي كشاورزي مثل سم ،كود،بذر وتوليدات مكانيزسيون ونقش آن درپيشرفت كشاورزي كشورهاي اسلامي
الگوهاي موفق اشتغالزايي دركشاورزي كشورهاي اسلامي
نقش اقتصادكشاورزي ايران دراقتصادكشورهاي اسلامي
راهكارهاي نوين حمل ونگهداري وجابجايي محصولات كشاورزي
محصولات ارگانيك كشاورزي
تاثيربيمه محصولات كشاورزي دراشتغالزايي وافزايش بهره وري آن
و سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی...
 -------------------------------------------------------------
محورهاي فرعي نقش دام و دامپروري در رونق اقتصادي
نقش اقتصاددامپروري وشيلات درتوسعه روستايي
دامپروري وشيلات دراشتغالزايي
اصلاح نژاد ومعرفي دامهاي بهنژاد(سبك وسنگين)
ارزيابي شيوه هاي سنتي دامپروري ودامپروري صنعتي
شيوه هاي نوين توليدكنسانتره وخوراك د ام وطيور
شيوه انتقال يافته هاي جديد درصنعت دام وطيور به مجريان وبهره برداران
معرفي مراكز نمونه وموفق دام وطيور درپرورش ارگانيك وسالم محصولات
ارزيابي صادرات وواردات تجهيزات وابزاروامكانات صنعت دام وطيور وآبزيان
صنايع ومراكز توليدخوراك دام وطيوروآبزيان وارائه محصولات نمونه وبرتر
بازارمشترك دام وطيور وآبزيان
وضعيت توليدات دامي وطيور وآبزيان ايران
رويكرداقتصادسبز دراقتصاددامپروري وطيور وآبزيان
هوشمندسازي مراكز توليد دام وطيور وشيلات
و سایر موضوعات مرتبط با دام و دامپروری...
 -------------------------------------------------------------
محورهاي فرعي منابع طبيعي و محيط زيست در بستر توسعه پايدار
نقش آب ،خاك وگياه درتوسعه پايدارروستايي
نقش وجايگاه آبخيزداري دركاهش وكنترل بلاياي طبيعي
تغيييرات اقليمي وگرمايش زمين وتاثيرات آن برمنابع طبيعي
نقش وجايگاه منابع طبيعي دراشتغالزايي
مديريت وكنترل بيابان وبررسي طرحهاي موفق بيانزدايي دركشور
امكان سنجي اجراي مشترك فعاليتهاي بيابان زدايي
مديريت ومالكيت مراتع درايران
رويكردمشاركتي درمديريت منابع طبيعي ومحيط زيست
ارزيابي تعاونيها وتشكلها  درمديريت منابع طبيعي
راهكارهاي بگارگيري ومشاركت فارغ التحصيلان دانشگاهي درمنابع طبيعي ومحيط زيست
بررسي تبعات مثبت ومنفي ادغام سازمانهاي منابع طبيعي ومحيطزيست
كنترل گردوغباربامشاركت كشورهاي اسلامي بارويكردمشاركتي
ارزيابي بهره برداري معادن تاثيرات آن درمديريت منابع طبيعي ومحيط زيست
بررسي امكان سنجي اجراي پروژه هاي مشترك زيست محيطي
مهمترين تهديدات زيست محيطي
و سایر موضوعات مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست...
 -------------------------------------------------------------
محورهاي فرعي جايگاه گياهان دارويي در اقتصاد
بررسي ظرفيتهاي كشورهاي اسلامي درزمينه اقتصادگياهان دارويي
ظرفيت وپتانسيل ايران درزمينه گياهان دارويي
گياهان دارويي ارگانيك
نقش گياهان دارويي درتوسعه پايدارروستايي وعشايري
بررسي رويكرد كاشت گياهان دارويي دراستفاده بهينه درمصرف آب
گياهان دارويي واشتغال زايي
جايگاه ايران در اقتصادجهاني گياهان دارويي
تجارت محصولات گياهان دارويي
فرآوري گياهان دارويي
درامدزايي كاشت گياهان دارويي درمقايسه باكاشت گونه هاي زراعي وباغي
امكان ايجادبازارمشترك تبادل گياهان دارويي
تاثير خريدتضميني گياهان درتوسعه كاشت گياهان دارويي
و سایر موضوعات مرتبط با گیاهان داروئی...
 
 -------------------------------------------------------------
 
محورهاي فرعي گردشگري روستايي :
 
پتانسيل وظرفيت هاي گردشگري روستايي
وضعيت صنعت گردشگري روستايي  درايران وجايگاه آن
نقش گردشگري درتبالادت فرهنگي واقتصادي
نقش بخش خصوصي درتوسعه صنعت گردشگري روستايي
ظرفيتهاي كشاورزي ،محيط زيست ،منابع طبيعي ودام درصنعت گردشگري روستايي
نقش زيرساختهاي صنعت گردشگري درتوسعه روستايي كشورهاي اسلامي
رابطه اقتصادمقاومتي وتوسعه صنعت گردشگري روستايي وارائه شيوه هاي نوين دراين چارچوب
گردشگري ونقش آن درتوسعه اشتغالزايي وكارآفريني درنواحي روستايي
متنوع سازي الگوهاي درآمدي ازطريق صنعت گردشگري روستايي (فرهنگي ،درماني ،ورزشي،سياحتي ،علمي،آموزشي و....)
امكان سنجي ايجادساختارونهادمشترك گردشگري روستايي
نقش پاركها ،حيات وحش،چشم اندازهاي طبيعي،آبشارها ،مزارع ،منابع معدني چشمه ها وغيره دررونق اقتصادي صنعت گردشگري
نقش تبليغات و اطلاع رساني با فناوري روز درتوسعه گردشگري روستايي
بررسي سرمايه گذاري داخلي وبين المللي درصنعت گردشگري روستايي
ايجادصندوق مشترك حمايت ازصنعت گردشگري روستايي
تفاوت نگاه دولتي بابخش خصوصي درتوسعه صنعت گردشگري روستايي
و سایر موضوعات مرتبط با گردشگری روستایی...
 -------------------------------------------------------------
محورهاي فرعي هوشمندسازي روستايي :
رابطه توسعه روستايي بافناوري روز
نقش هوشمندسازي مزارع كشاورزي درتوسعه كشاورزي
معايب ومحاسن فناوري درپايداري توسعه روستايي
نقش توسعه فناوري درعمران وآباداني روستاها
نقش توسعه فناوري روستايي دراشتغالزايي وكارافريني
تاثيرفناوري نوين درتوليدات دامي وكشاورزي ارگانيك
هوشمندسازي مراكز توليدي وصنعتي روستايي دركاهش مهاجرت روستاييان وكشاورزان خرده پا

-------------------------------------------------------------

آینده­ پژوهی و آبخیزداری
آبخیزداری و پدافند غیرعامل
مدیریت جامع و توسعه پایدار آبخیزها
خشکسالی، مدیریت آبخیزها و امنیت ملّی
مدیریت پایدار منابع آب و خاک و امنیت ملّی
سیلاب، مدیریت آبخیزها و امنیت ‌ملّی
مسائل اقتصادی- اجتماعی حوزه­ های آبخیز و امنیت ملّی
مدیریت جامع آبخیزهای دامنه شمالی البرز و امنیت ملّی و منطقه­ ای
و سایر موضوعات مرتبط با آبخیزداری...